දුන්නු දඬුවම..

View previous topic View next topic Go down

දුන්නු දඬුවම..

Post  Oshada on 2014-11-23, 9:27 pm

මං උඹට ආදරෙයි කිව්වට...
උඹ මට ආදරෙයි නොකිව්වට...
මං උඹට ආදරේ කලාට...
උඹ මට ආදරේ නොකලාට...
උඹ වැරදිත් නෑ...
මම වැරදිත් නෑ...

ඒත්...

පපුවට වැදුනු සපත්තු පාරට...
තවමත් එක්තැන් වෙලා මම...
නොදැන ආදරේ කල වරදට....
දුන්නු දඬුවම..
සැර වැඩියි උඹ......
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: දුන්නු දඬුවම..

Post  thavisha on 2014-11-24, 10:24 pm

noidea noidea noidea  hmmmm no words to tell yaar

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: දුන්නු දඬුවම..

Post  virmadu on 2014-12-02, 5:33 am

Ahiveem vedi jewite mekat tawa nolabeemak kiyala hita hadaganin kollo.....
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3252
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: දුන්නු දඬුවම..

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum