උඹ පව්.......!

View previous topic View next topic Go down

උඹ පව්.......!

Post  Oshada on 2014-11-21, 8:42 pm

මම වඳින්න වඳින්න
උඹ මට ගැහුවා...
උඹ ගහන්න ගහන්න ගහන්න
මම උඹට වැන්ඳා...
ගැහුවෙ උඹ..
වැදුනේ මට..
ඒත් රිදුනේ..
උඹටමයි....
උඹ පව්.......!
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: උඹ පව්.......!

Post  thavisha on 2014-11-21, 9:58 pm

ha ha ha patta pata pata

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: උඹ පව්.......!

Post  ishan on 2014-11-22, 7:52 pm

paww tama
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3420
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: උඹ පව්.......!

Post  virmadu on 2014-12-02, 5:36 am

noidea noidea noidea
Kawuda pawu kiyala hitaganna be
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3302
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: උඹ පව්.......!

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum