හිනාවයි උණු කඳුළුයි

View previous topic View next topic Go down

හිනාවයි උණු කඳුළුයි

Post  Oshada on 2014-11-13, 6:51 pm

හිතකට එන එක
හරි අමාරුයි...
ඒත්...
හිතකට එන්න දෙන එක
හරි ලේසියි..
හිතකින් යන එක
හරි ලේසියි...
ඒත්..

හිතකින් යන්න ඉඩ දෙන එක
හරි අමාරුයි...
හොඳම විහිළුව තමයි...

උඹ හැමදාම කලේ
ලේසි දේවල්...
මම හැමදාම කලේ
අමාරු දේවල්...

ඒකයි උඹේ ඇස්වල හිනාවත්..
මගේ ඇස්වල තාම උණු කඳුළුත්.....avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හිනාවයි උණු කඳුළුයි

Post  virmadu on 2014-11-14, 6:52 am

ආදරේ වෙනුවෙන් කැපවීම ....ඒත් අවසානය කදුලක් විතරද...
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: හිනාවයි උණු කඳුළුයි

Post  thavisha on 2014-11-14, 4:39 pm

hmmmmmmm :(

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: හිනාවයි උණු කඳුළුයි

Post  Esala on 2014-11-14, 8:11 pm

pride pride pride pride pride pride pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5210
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: හිනාවයි උණු කඳුළුයි

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum