බාල ආදරේ

View previous topic View next topic Go down

බාල ආදරේ

Post  Oshada on 2014-11-11, 7:57 pm

උඹ වටේ
කැරකිච්ච
High Class උන් අතරේ....
මගේ ආදරේ..
Internet, You Tube,
Gmail, Whatsapp
අස්සේ...
උඹට
වටිනාකමින්
බාල වෙච්ච
පත්තරේ වගේ උනාට..

මතක තියාගනින්
මේ සමාජයේ
තවමත් පත්තර කියවන
උන් ඉන්නවා....

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බාල ආදරේ

Post  thavisha on 2014-11-12, 7:24 pm

hmmmmm  me mokakdha me ??? old stories or just a thought

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: බාල ආදරේ

Post  Oshada on 2014-11-13, 6:00 pm

Old crap bro.... this is not my todays life :)
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බාල ආදරේ

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum