දින පොතක සටහන්

View previous topic View next topic Go down

දින පොතක සටහන්

Post  Oshada on 2014-10-21, 8:13 pm


මට නුඹ හිමි නැති උනත් නුඹ හිමි කෙනා..... ඇත
සතුටින් නුඹ සිටින විට මගෙ සිත මට පිරී..........  ඇත
සැනසුම සතුට සම්පත නුඹෙ හිත නුඹ දිනා.......ඇත
මට නුඹ නැති උනත් නුඹ හිටි තැන පිරී............ඇත


නුඹව ලැබුන විට මට මදහස.............. දුන්නාට
සුවය සොයන විට මට මදහස.......... නොදුන්නට
අතැර ගිහින් නුඹ තවකෙකුට එය...... දුන්නාට
ලැබුන දෙයක් නැහැ නෙද නුඹ සුව..... සෙව්වාට


avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: දින පොතක සටහන්

Post  thavisha on 2014-10-22, 12:44 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7870
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum