සිහිනය

View previous topic View next topic Go down

සිහිනය

Post  virmadu on 2014-10-06, 3:54 am

අනන්ත සිහින දකින රාත්‍රියේ
පැතුම් පතමි ඔබෙි රැව දකින්නට
නමුදු..සිහිනෙන් හෝ නොදකින නොපෙනෙන
එකම රැව ඔබ වු අරැමය
පතමි එකම එක පැතුමක්
පියවෙන්නට පෙර දෙනුවන්
ඒ...එකම එක වරක් හෝ
සිහිනෙන් වත් වඩිනු මැන
නෙතු අද්දරට
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  thavisha on 2014-10-06, 4:15 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum