අනිත්‍යා - Eternal Love

View previous topic View next topic Go down

අනිත්‍යා - Eternal Love

Post  saranga.aw on 2014-09-28, 9:41 pm

ආ.......කහේම මන්
වලා.....කුලේ පුරා 
රූ............රටා මවා 
නුඹේ......සිනා සුසුම් 
සිත නුඹහා හැමදා රැඳුනා
ඔබ නැතිදා තවමා රැඳුනා 
වැසි වස්සානෙත් මා හැඬුවා 
ආදරේ............හෙඑඑ ..........හෙඑඑඑ ..................හෙඑඑ...............!!!!

කෝල සේ....මා දකින්නට දෙනුවන් පුරා හැඟුමන් මවා 
රැ පුරා මා විඳින්නට............. නුඹේ ඒ සිනා මැවෙන්නේ නැ 
නාඹර වියේ මල් නැළවෙන්නේ සෝ දුකින්.......
අද මාගේ හද සසලයි තරු එළියේ..........
හීනෙන් මගෙන් නුඹ වෙන්වීලා.....ප්‍රේමයෙන් 
නෙකවන් චායා රුව දැන මැවුනා මේ යාමේ 
සිත නුඹහා හැමදා රැඳුනා..................ආදරෙන්
ආ.......කහේම මන්
වලා.....කුලේ පුරා 
රූ............රටා මවා 
නුඹේ......සිනා සුසුම් 
සිත නුඹ හා හැමදා රැඳුනා
ඔබ නැතිදා තරු හා රැඳුනා 
වැසි වස්සා නෙතූ මා හැඬුවා 
ආදරේ............එඑ ..........හෙඑඑඑ ..................හෙඑඑ...............!!!!

saranga.aw
 
 

Mood : Cheerful

City : Panadura
Country : Sri Lanka
Posts : 13
GetReal Gold : 3358
Member Since : 2014-02-15

Back to top Go down

Re: අනිත්‍යා - Eternal Love

Post  thavisha on 2014-09-29, 4:09 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum