ජීවිතය...

View previous topic View next topic Go down

ජීවිතය...

Post  Oshada on 2014-09-23, 8:05 pm

හවසට වැඩ ඇරිලා
එද්දී
මාව තදින්
තුරුල් කරගන්න
උඹ
මටවත්
උහුලන්න බැරි
මගේම
දාඩිය ගඳ
ඉවසුවා...!!

ඒ තමා
ආදරය කියලා
උඹ මට කිව්වට
මටනම් ඒ

ජීවිතයයි...!!!
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ජීවිතය...

Post  thavisha on 2014-09-24, 12:35 am

patta

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum