සරා සඳ...

View previous topic View next topic Go down

සරා සඳ...

Post  Oshada on 2014-09-23, 5:35 pm

සරා සඳ
පුරා ගැබ
අරා හිඳ
කරයි දඟ
දිළෙන තරු
වැටෙන පිණි
මවයි සුර
ළොවක් බට
පිපුණු මල්
සුවඳ දස
අතම ගෙන
හමයි නළ
මා ද ඔබ
තුරුළේ හිඳ
වෙළෙයි තව
තවත් බඳ
අමා රස
දැනේ මට
දෙතොල් මත
කරයි දඟ
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සරා සඳ...

Post  thavisha on 2014-09-24, 12:35 am

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum