හීනයෙන් එබී බලා

View previous topic View next topic Go down

හීනයෙන් එබී බලා

Post  Oshada on 2014-08-23, 7:44 pm

හීනයෙන් එබී බලා
රන් සදක් ලෙසින්
හෙට දිහා පතුම් අරන්
තාල හොයන්නම්...

මීදුමෙන් එබී බලා
ලහිරු කැන් වැදී
මල් හිනා පපා හෙමින්
හුස්ම ගනින්නම්...

සිසිලසින් කලුම් දිදී
සෙමෙර සලන්නම්
රන් තොරන් ලබූ ලෙසින්
මුතු අමුනන්නම්...

කදුලකින් තෙමූ කොපුල්
පිනි දියෙන් තෙමා
සුවද සිසිලසක් ලබා උනුන්
සිනාව වන්නම්...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හීනයෙන් එබී බලා

Post  Malintha on 2014-08-23, 7:58 pm

pride pathumaka lassana.
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: හීනයෙන් එබී බලා

Post  thavisha on 2014-08-24, 3:26 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: හීනයෙන් එබී බලා

Post  ishan on 2014-08-24, 8:20 pm

lassaanaiii
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3358
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: හීනයෙන් එබී බලා

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum