දේදුනු සායම​...දෑසම බොඳ කර​...

View previous topic View next topic Go down

දේදුනු සායම​...දෑසම බොඳ කර​...

Post  Isura on 2014-03-29, 11:25 am

ආදර මල් වල​...පාට කියන්නද...
ඒ වගෙ ලස්සන...තව නෑ...
ඒ වගෙ ලස්සන...තව නෑ...
මීදුම් පිනි පොද​...දෑස වසන් කර​...
සමනල් සිහිනය...පිපුනා...
සමනල් සිහිනය...පිපුනා...

දේදුනු රේඛා...දෑසම තවරා...
තවමත් මල් සිත...බලා සිටිනවා...
මීදුම් තවරා සුළඟක​...
ඈතක සඟවා තුන් සිත​...
දෑස හොරෙන් ඈත සොයනවා...
අඳුර මැදින් එන්න සඳලියේ...

දේදුනු සායම​...දෑසම බොඳ කර​...
මාලති යායක...හැලිලා...
මාලති යායක...හැලිලා...
සීතල හිම කඳූ...යායක පිය මැන...
දෙව්ලිය සිහිනෙට...වැඩියා...
දෙව්ලිය සිහිනෙට...වැඩියා...
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4237
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum