ගැටලුව.

View previous topic View next topic Go down

ගැටලුව.

Post  Amila Rathnayake on 2013-06-24, 1:43 pm

ඔහුද මට ගැටලුවකි.
මමද මට ගැටලුවකි.
ගැටලුවෙන් ගැටළුවක් 
විසඳුමද ගැටලුවකි.
ගැටලුවට විසඳුමත් 
තවද එක ගැටලුවකි.
ඔබයි මග ආදරය 
ඔබයි මගේ ජීවිතය 
ආදරයෙන් කීව ඔබ 
වෙනකෙකුට ලංවීම 
හිතන්නත් බැරි 
ගැටලුවකි..................................
avatar
Amila Rathnayake
+ 100 Posts

City : Kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 153
GetReal Gold : 4277
Member Since : 2013-05-12

Back to top Go down

Re: ගැටලුව.

Post  සහන් on 2013-06-24, 1:57 pm

ගැටලුවම විසදුමකි
විසදුමක් සසදමින්
එපා කල් මරන්නට. . . 

ජිවිතය ඔබට ඇත
විදින්නට ජය ගන්න
දි‍රි අරන් සැරසෙන්න. . .

ජයගන්න ජීවිත‍ය
ආදරය, ජීවිතය 
සොයා එනු ඇති යලිත්
නිසකයෙන්. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9272
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ගැටලුව.

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:30 pm

අන්තෝ ජටා  --බහි ජටා ...  හික්ස් ..ඇතුලෙත් ගැට ...පිටත් ගැට .....බලිනම් ගැට නැති තැනක් නැත...හික්ස් ...:shock:
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4811
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: ගැටලුව.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum