වරදක් කලා

View previous topic View next topic Go down

වරදක් කලා

Post  navod-induwara on 2018-06-02, 11:21 pm

සත්තමයි! මම වරදක් කලා
ඔය දෙපා පියෙන් පිය එසවෙන හැටි
බලා උන්නා
පෝරුව දෙසට,
ඇතැගිලි නොබැදුනත්..
සිත බැදි සෙනෙහසට
අරුත්සුන්වූ ජීවිතයේ තැනක් සෙව්වා
මම වරදක් කලා..ඒ නම් ඔබ අතහැර යාම පහසුයි කීම.

avatar
navod-induwara
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 192
GetReal Gold : 1821
Member Since : 2016-06-30

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum