සමුගැන්ම

View previous topic View next topic Go down

සමුගැන්ම

Post  Suwahas on 2017-05-03, 4:10 pm

ඉතින් මේ සමුගැන්ම
ඒත් ඔබ වෙනුවෙන්ම
කොහොමටත් ආදරේ
යුතුකමකි දන්දීම


පුරුද්දක් සේ සසර
එක්ව ආ මේ ගමන
යළි හැරී ඔබ නැතිව
මම තනිව යා යුතුය


ඔබේ ලෝකයට ඔබ
ඇරලවා සුරැකිව
ගල් කරමි ආදරෙන්
මෙතෙක් ඔබ හැදු හිතම
 
ඉතින් මේ ආ ගමන
සිහිනයකි සුන්දරම
අදින් පසු මම නොවේ
ඔබෙ ලොවේ සැනසීම


කොහොමටත් ආදරේ
යුතුකමකි..,
දන්දීම..

Suwahas
Regular Member

Mood : Hurt

City : somewhere under the same sky
Country : Sri Lanka
Posts : 26
GetReal Gold : 1459
Member Since : 2016-09-16

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum