උමතුවකි සිත නිවන

View previous topic View next topic Go down

උමතුවකි සිත නිවන

Post  Suwahas on 2017-04-07, 8:52 pm

""...ස්වප්නයක් ම දැයි සිතෙන
උමතුවකි සිත නිවන..,
වරෙක මගෙමද සැකෙන
සිතින් අල්ලා බලන..,
උරෙන් උර ගැටුනාට
හදින් ගව් ගණන් දුර..,
මියැසි රාවයක් ඇත
මට හොරෙන් මම ගයන...""

Suwahas
Regular Member

Mood : Hurt

City : somewhere under the same sky
Country : Sri Lanka
Posts : 26
GetReal Gold : 1459
Member Since : 2016-09-16

Back to top Go down

හරි ලස්සනයි...

Post  darknoon on 2017-05-02, 9:08 pm

@Suwahas wrote:""...ස්වප්නයක් ම දැයි සිතෙන
උමතුවකි සිත නිවන..,
වරෙක මගෙමද සැකෙන
සිතින් අල්ලා බලන..,
උරෙන් උර ගැටුනාට
හදින් ගව් ගණන් දුර..,
මියැසි රාවයක් ඇත
මට හොරෙන් මම ගයන...""
avatar
darknoon
+ 100 Posts

City : colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 109
GetReal Gold : 4545
Member Since : 2015-08-06

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum