සබද ඔබ කොහිද ?

View previous topic View next topic Go down

සබද ඔබ කොහිද ?

Post  navod-induwara on 2017-03-13, 8:22 am

අසම්මත යැයි කියූ...
ආදරේ..කවි කෙරූ.
හිනැහිලා..ජීව්තේ ඉන්න හැටි මට කියූ
ඔශද ඔබ අද කොහිද ?


ඇත්තමයි ආදරෙන් මතක් වෙනවා ඔබව
avatar
navod-induwara
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 192
GetReal Gold : 1821
Member Since : 2016-06-30

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum