එන්න

View previous topic View next topic Go down

එන්න

Post  shevan on 2017-03-13, 3:26 am

එන්න අාපහු අායෙත් දවසක
පාරේ යමු අපි ගෑවී නොගෑවී

හිතකින් හිතකට කොඳුරමු
නෙතින් නෙතට බැරි හින්දා

මචං කියල කතා කරමු
පණ කියන්න බැරි හින්දා

අතේ එල්ලෙන්න තහනම්
හිතේවත් එල්ලී හිටපන්

ඉතින්.....
එන්න අාපහු අායෙත් දවසක


avatar
shevan
+ 250 Posts

Mood : Cheerful

Country : Sri Lanka
Posts : 404
GetReal Gold : 4969
Member Since : 2013-08-09

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum