නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්...

View previous topic View next topic Go down

නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්...

Post  navod-induwara on 2017-03-08, 8:22 am

ආදරෙන් හිටියාට...ආයෙමත් ඔබ එක්ක
තරහ වී සිටි කාලෙ..ඇත්තටම වැඩි තමයි 
හිම තුහින විසිරුනත්..මහ රෑට ..මල්මතට
එහි සුවද ගෙන ගියේ..මද සුලග විතරමයි 
ඔබ යලිත්  ..ආවොතින් ..නැහැ දෙන්න කිසි දෙයක්
ජීවිතය සන්තකය  දැන් ඉතින්..ඔහුටමයි
avatar
navod-induwara
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 192
GetReal Gold : 1821
Member Since : 2016-06-30

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum