සමාවෙන්න නුඹේ වෙහෙස...

View previous topic View next topic Go down

සමාවෙන්න නුඹේ වෙහෙස...

Post  Oshada on 2017-01-23, 10:15 pm

දකින්න බැරි ඈත නොවේ
අසන්න බැරි දුරක නොවේ
දිගු කල විට දෑත මගේ... අතේ වදින්නා

ඈත් නොවී ළඟින් ගියත්
දකින්න බෑ අහන්න බෑ
අතැඟිළි වල ගැටෙන්නෙ නෑ.. සිත ළතවෙන්නා

සෙනෙහෙ සිතක් ලබන්න බෑ
හිතේ දුකක් කියන්න බෑ
දෑසෙ නෙවෙයි හද පතුලේ.. කඳුළු ගලන්නා

වයන්න බැරි තතක් වගේ
සිඹින්න බැරි මලක් වගේ
සමාවෙන්න නුඹේ වෙහෙස... හද පාරන්නා...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum