යන්තමින්වත් දැනුනානම් ඔයාටත්

View previous topic View next topic Go down

යන්තමින්වත් දැනුනානම් ඔයාටත්

Post  suk love on 2016-09-17, 8:33 pm

යන්තමින්වත් දැනුනානම් ඔයාටත්මම ආදරේ කරන තරමටම​
නැතත්
ඔයත් මට ආදරේ කලානම්
ටිකක්වත්
මමත් අද සතුටින්
ඉස්සරට වැඩියෙන්
මට දැනෙන තරමතම 
නැතත්
යන්තමින්වත් දැනුනානම්
ඔයාටත්
ආදරේ දුක 
මමත් අද සතුටින්
ඉස්සරට වැඩියෙන්
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2413
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum