පාට පාට හීනයක​

View previous topic View next topic Go down

පාට පාට හීනයක​

Post  suk love on 2016-09-15, 10:25 pm

පාට පාට හීනයක​පාට පාට හීනයක​
ගෑවි ගෑවි යන මතකයක​
පාවි පාවි නුබ ගිය ඈත​
රෑට රෑට මට නැගෙයි සිහියට​
ආව නාව දුර ජිවිතය තුල
ඈත මෑත සිට වින්ද ප්‍රේමය​
මටම විතරද මතක හැම දින​
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2459
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum