රැයක හිනැහුනු තරු නෙත්

View previous topic View next topic Go down

රැයක හිනැහුනු තරු නෙත්

Post  Sajith on 2016-07-03, 6:43 pm

වැතිරී සයන මත

දෑසම වසා ගත් විට

දිනක දුටු තරු නෙතු කැට

හිනැහේ මා ඉදිරිපිට

 

නුදුටු මුත් බෝ දිනකට

මතකයි තවම නුඹෙ අයියට

පැතුම් අහසක් උසට

රැදුණු ඒ නෙතු පියන් යට

 

හිරු සඳු වෙන්න නුඹෙ ලෝකෙට

පින් මද බැවින් හිත තිබුනට

තරුවක් වෙලා හිස් අහසට

රැඳෙන්නම් හැම රෑ තනියට
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2856
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: රැයක හිනැහුනු තරු නෙත්

Post  Sajith on 2016-07-07, 1:01 am

කෙදිනද යලිත් ඒ නෙතු මුණගැසෙන්නේ

නිති විමසමින් මා සිත දඟ කරන්නේ
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2856
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum