ගහක් සොයනා ගහක්...

View previous topic View next topic Go down

ගහක් සොයනා ගහක්...

Post  samitha on 2016-06-28, 11:44 pm

තුරු ලතා බහුල මහ ගන වනය තුල...
ගහක් සොයනා ගහක් වුණි මම...
පිවිතුරු ආදරය පිදු හැම දිය කඩිත්තක් ම...
මඩ ගොහොරු වුණි (පෙම්) අන්දරය අවසානයේ...!
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2940
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum