නෙලන්න බැරි මල්

View previous topic View next topic Go down

නෙලන්න බැරි මල්

Post  Sajith on 2016-06-21, 11:45 am

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

මගෙ සුදු මහත්තයෝ

Post  Sajith on 2016-06-21, 11:54 am

පින් කර නැතිමුත් මේ භවයෙදි මා ඔබව ලැබගන්න​
පෙරුම් පුරන්නම් සසර මතුදා ඔබව හිමිකර ගන්න
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum