බලාපොරොත්තුව

View previous topic View next topic Go down

බලාපොරොත්තුව

Post  Sajith on 2016-06-01, 12:44 am

සුනිල දිය පිරි විලකි නුඹ මට

පෙරුම් පුරනෙමි සිහිල විඳිනට

තුරු හිසක පිපි මලකි නුඹ මට

පෙරුම් පුරනෙමි නෙලා ගන්නට
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2856
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum