නුඹ පෙම් නොකරාවි මිය යන තරම්

View previous topic View next topic Go down

නුඹ පෙම් නොකරාවි මිය යන තරම්

Post  Oshada on 2016-05-28, 8:41 pm

මහමෙර තරම්
හීන තිබූ තරම්
මට මෙන්ම නුඹටද දැණුනා නම්

හදවත තරම්
වෙන කාටවත්
පෙම්කල මතකයන් යලි මතකනම්

මා මෙන් තරම්
ඉහිලුව තරම්
දුක් කඳුළු නෙතගින් නුඹේ වැ‍ටුනානම්

ආදරේ තරම්
සෙනෙහස තරම්
ඔය හිතට මට වාගේ දැණුනා නම්

වෙනකාටවත් එහෙනම්
මට මෙන් තරම්
නුඹ පෙම් නොකරාවි මිය යන තරම්
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6366
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹ පෙම් නොකරාවි මිය යන තරම්

Post  Sajith on 2016-06-24, 6:27 pm

මහමෙර තරම්
හීන තිබූ තරම්
නුඹට වාගෙම දැනුනා මටත්

අහසක් තරම්
ආදරේ තරම්
නුඹට වාගෙම දැනුනා මටත්

පිරුවත් පෙරුම්
එක්වෙන වරම්
නැතිබව සිතට දැනුනා එහෙත්
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2856
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum