මුන්ට පිස්සු .....
දැන දැනත් නොදැන නොදැනෙනවා වාගෙ ඉන්න එක පුස් හීන වේ