මමත් මට නැතිවෙලා...

View previous topic View next topic Go down

මමත් මට නැතිවෙලා...

Post  Tharuka Sithum on 2016-01-01, 5:37 pm

වෙනකෙකුට
දුන් නිසා
කිසිත්
නොම විමසලා,
මගේ තනියට උන්නු
මමත්
මට
නැතිවෙලා...
avatar
Tharuka Sithum
Regular Member

City : COLOMBO
Country : Sri Lanka
Posts : 25
GetReal Gold : 1887
Member Since : 2015-12-28

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum