..වෙළුම..

View previous topic View next topic Go down

..වෙළුම..

Post  samitha on 2015-08-19, 9:54 am
ඇඟිලි කරු අතර...
අතැඟිලි සිර කොට...
එකිනෙක වෙළුණු...
අත්වැල දෙන රැකවරණය...
නොහැක විඳින්නට...
දහසකුත් රැකවලුන් මැද...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2822
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ..වෙළුම..

Post  thavisha on 2015-08-19, 10:46 am

hmmmmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum