කඳුල

View previous topic View next topic Go down

කඳුල

Post  samitha on 2015-07-08, 6:58 pm

වෙනස් වන සුළු ලෝකයේ
නොවෙනස් ව හුන්
එකම වස්තුව
"වෙනස" මැයි අසා ඇති මුත්...
ඔබේ මතකය
තෙමන මේ ඇස්
එදා මෙන් අද
නොවෙනස්ව ඇත...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2822
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum