පොරොන්දු...

View previous topic View next topic Go down

පොරොන්දු...

Post  Oshada on 10th June 2015, 13:33

කාලෙකට ඉස්සර
උඹට වුන
හැම පොරොන්දුවක්ම
ඉෂ්‍ට කරන්න 
ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා
භාරයක් ගැට ගහපු 
තැනම
මම 
අදත් ගිහින්
භාරයක් 
ගැටගහලා ආවා ..
ආයිම කාටවත්
පොරොන්දු නොදෙන්න
මට 
ශක්තිය ලැබෙන්න
කියලා ...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පොරොන්දු...

Post  shevan on 10th June 2015, 14:47

ලොකු කතාවක් කෙටියෙන් ලියල ආපහු ඒක කෙටි කරපු කවියකින් ලියල වගේ දැනුනෙ.
avatar
shevan
+ 250 Posts

Mood : Cheerful

Country : Sri Lanka
Posts : 403
GetReal Gold : 4859
Member Since : 2013-08-09

Back to top Go down

Re: පොරොන්දු...

Post  thavisha on 11th June 2015, 06:28

hmmmm  help help help help

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: පොරොන්දු...

Post  Guest on 11th June 2015, 06:51

silent silent silent silent silent silent
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: පොරොන්දු...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum