විරහවට බැඳී පෙම...

View previous topic View next topic Go down

විරහවට බැඳී පෙම...

Post  samitha on 2015-06-01, 11:01 pm

කවි සිතුවිලිත්
ඉවරවෙලා අද
ලියන්නත් දැන්
හිතන්නවෙලා මට
ආදරෙයි මන්
ගෙවුණු අතීතෙට
පද පේළි මැව්
ඒ විරහවට...!
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2834
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: විරහවට බැඳී පෙම...

Post  thavisha on 2015-06-02, 6:52 pm

thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: විරහවට බැඳී පෙම...

Post  virmadu on 2015-06-03, 3:51 pm

ජිවිතේ කවියක්.....ආදරේ එහි තනුවක්.....
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3252
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: විරහවට බැඳී පෙම...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum