රචකයෙකුට පෙම් කලෙමි...

View previous topic View next topic Go down

රචකයෙකුට පෙම් කලෙමි...

Post  samitha on 2015-05-24, 2:35 am

ඔබේ ඔය
පන්හිඳෙන්...
වෑහෙනා ආදරය
බිඳක් හෝ තියේද...
ඔබේ
ඔයහිත තුල...?
නොකළ මුත් ආදරය...
කිසිවිටෙක
ඔබ මෙමට...
තවම නැත හමුවුයේ
ඔබට දුන්...
ඉඩ මහද
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2824
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: රචකයෙකුට පෙම් කලෙමි...

Post  thavisha on 2015-05-24, 12:32 pm

noidea noidea noidea

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: රචකයෙකුට පෙම් කලෙමි...

Post  Guest on 2015-05-24, 2:07 pm

කවුද රචකයා rocksss rocksss
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: රචකයෙකුට පෙම් කලෙමි...

Post  virmadu on 2015-05-24, 9:29 pm

නෙතු අයා...මග බලා හිදිමි....එනතුරා...ඔබ​....
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3242
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: රචකයෙකුට පෙම් කලෙමි...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum