නුඹ තලන මගේ හිත

View previous topic View next topic Go down

නුඹ තලන මගේ හිත

Post  Esala on 2015-02-16, 9:13 pm

තැලෙන යකඩය
තලන මිනිහා
දෙවෙනි නෑ උඹේ
හිතේ හැටියට
තැලෙන මගේ හිත
නුඹට නොවටියි
තලන යකඩය
තරම්වත් දැන්
තාලාපන් නුඹ
හිතේ හැටියට
හිතට සැනසුම
දැනෙන තරමට
නැතේ තරහක්
උඹේ සැනසුම
තරම් නොවටියි
මගේ කිසිත්
මාහට....
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5270
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: නුඹ තලන මගේ හිත

Post  Jith on 2015-02-16, 9:58 pm

pride kiss pride kiss pride kiss pride kiss pride kiss
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4575
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: නුඹ තලන මගේ හිත

Post  samitha on 2015-02-18, 11:33 pm

තැලෙන යකඩය...
තැලෙන තරමට
තැලෙන ඔබේ හිතෙ...
තැලෙන සැනසුම
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2882
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: නුඹ තලන මගේ හිත

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum