ආ.ද.ර.ය...ක.රු.ම.ය...

View previous topic View next topic Go down

ආ.ද.ර.ය...ක.රු.ම.ය...

Post  samitha on 2015-02-07, 11:37 pm

ආදරේට....
හැමදාම
මම දෙන්නේ 
මුළු
ජීවිතයක්... 
ඒත්
කවදාවත් 
එයා 
දෙන්නේ නෑ 
මට 
එක 
පොඩි වෙලාවක්...
ලැබෙන ඒ 
අල්පයත් 
වටිනවා මට 
මහ කල්පයක්...
ඒකත් නැතුව  
අද 
මම ගෙවනවා 
මගේ 
පෙර කරුමයක්...!
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2824
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ආ.ද.ර.ය...ක.රු.ම.ය...

Post  thavisha on 2015-02-08, 1:50 pm

hearts hearts

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආ.ද.ර.ය...ක.රු.ම.ය...

Post  samitha on 2015-02-09, 7:41 am

Thank you  smile
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2824
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ආ.ද.ර.ය...ක.රු.ම.ය...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum